projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

moodle

Od 1 maja 2017 roku w Zespole  Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów realizowany jest projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”. Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprze rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.
W Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w projekcie uczestniczą uczniowie  kierunku technik informatyk. Udział w projekcie dla uczniów jest bezpłatny.
Dla uczniów naszej szkoły organizowane są staże u Pracodawców  w wymiarze 150 godzin podczas wakacji. Uczniowie biorący udział w stażach otrzymują stypendium w wysokości 1500 zł.
Dodatkowo dla naszych uczniów zaplanowano również  zajęcia specjalistyczne:

  • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i zarządzanie stronami internetowymi (hosting) - 40 godzin
  • Grafika komputerowa dla portali internetowych -  40 godzin

Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoli na zdobycie dodatkowych umiejętności, a także pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Ponadto wdrażane są w szkole innowacyjne metody nauczania w formie elektronicznych lekcji na platformie e-learningowej, pozwalającej na zdalny dostęp do materiałów dydaktycznych.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych.
Szkoła zostanie doposażona w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć niezbędna wiedzę, będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy.
Zakończenie projektu planowane jest na 30.09.2019 r.

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione