ZAPRASZAMY

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie tworzą szkoły:
XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.


Szkoła ma bogatą, sięgającą 1866 roku tradycję, kultywowaną przez nauczycieli oraz kolejne roczniki uczniów i absolwentów.


Na co dzień łączymy tradycję z nowoczesnością.

Tradycje to: bogate zbiory Izby Pamięci (zobacz), coroczne uroczyste obchody Dni Tradycji Szkoły, wysoki poziom nauczania, skuteczne metody działań pedagogicznych, zjazdy absolwentów, działalność Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie.

Nowoczesność to: pracownie komputerowe włączone w sieć Internet, wdrożeniowe programy dydaktyczne, programy autorskie przygotowujące młodzież do zdobywania wiedzy na dalszych etapach kształcenia oraz specjalistów do pracy w warunkach gospodarki rynkowej, specjalności otwierające atrakcyjne perspektywy zawodowe, aktywny udział w życiu kulturalnym, wyjazdy zagraniczne młodzieży .

Szkoła należy do Klubu Najstarszych Szkół w Polsce.
Pracę Szkoły wspomagają Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie.

Historia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów sięga 1866 roku. (przeczytaj o historii)
Jest to placówka o bogatych i ugruntowanych historycznie tradycjach. Jej fundatorami i  patronami (przeczytaj) są bracia August i Juliusz Vetterowie lubelscy kupcy. którzy w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne na absolwentów wykształconych w dziedzinie handlowo-ekonomicznej powołali szkołę kupiecką.
Szkoła zmieniała się wraz z rozwojem kraju i stała się nowoczesną placówką odpowiadającą na współczesne wyzwania rynku pracy. Kształcąc wychowuje młode pokolenia w poszanowaniu własnej historii i tożsamości oraz tradycji kulturowej i narodowej.

Zadaniem nauczycieli, nauczycieli wychowawców, rodziców oraz innych pracowników szkoły jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności do zdobywania dalszej wiedzy. Realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dążymy do wprowadzenia młodych ludzi w różne dziedziny życia i nauki, a także zapewniamy możliwość rozwijania zainteresowań poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnej aktywności kulturalno- artystyczno-naukowej prowadzonej przez Szkołę, na jej terenie oraz w środowisku lokalnym. Systematycznie analizujemy potrzeby rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb lokalnych  i podejmujemy nowe wyzwania, które mają odzwierciedlenie w bieżącej ofercie edukacyjnej. Priorytetem dla nas jest korzystanie z  dorobku nauki i techniki, dlatego ze szczególną troską podejmujemy wyzwania dotyczące stałej modernizacji bazy dydaktycznej Szkoły.
Tworzymy szkołę z ludzkim obliczem, w której człowiek ma pierwszeństwo przed zadaniem. W naszej szkole przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i wychowywanie pozostają w równowadze, ponieważ naturalna jedność tych trzech wymiarów pracy szkoły stwarza najlepszą gwarancję dla wszechstronnego rozwoju ucznia.

Budynek Szkoły, charakterystyczny w miejskiej zabudowie (zdjęcia gmachu), usytuowany w centrum Lublina przy ulicy Bernardyńskiej 14 funkcjonuje od 1906 roku. Dzięki odpowiednim staraniom ma szansę służyć jeszcze przez wiele lat zdobywającej wiedzę w jego murach młodzieży.
Szkoła - zapraszamy do zwiedzenia wnętrz (zobacz)- dysponuje 37 salami dydaktycznymi, w tym siedmioma pracowniami informatycznymi, centrum informacji medialnej, nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi wyposażonymi zgodnie z wymaganiami dydaktycznymi nauczanych przedmiotów, dwoma salami gimnastycznymi i salą do gimnastyki korekcyjnej (siłownią).

W trakcie nauki uczniowie Technikum Ekonomicznego odbywają praktyki zawodowe uzupełniające teoretyczne przygotowanie praktycznymi umiejętnościami.

Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy zgodny ze specjalnością, ale wielu z nich kontynuuje naukę w szkołach wyższych. Absolwenci Szkół Vetterów są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie i cenieni jako pracownicy w specjalnościach handlowo - ekonomicznych. Z reguły nie mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego ze swoim wykształceniem.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna. Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych. Takie działanie przynosi korzyść uczniom, rozwijając ich zainteresowania i poszerzając horyzonty oraz nauczycielom, którzy zdobywają nowe doświadczenia. Szkolne kontakty zagraniczne sprawiają, że ZSE jest bardziej atrakcyjny dla młodzieży gimnazjalnej poszukującej właściwej dla siebie szkoły. współpraca zagraniczna

Szkoły Vetterów cieszą się dobra opinią i ciągłym zainteresowaniem młodzieży. Każdego roku organizujemy rekrutację do klas pierwszych w XVI Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Ekonomicznym. W każdym roku do egzaminów dojrzałości przystępuje około 200 abiturientów.


Nasza oferta to:

 1. Kształcenie na cieszących się popularnością kierunkach.
 2. Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
 3. Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe w Technikum Ekonomicznym
 4. Wysoki poziom nauczania języków obcych z możliwością doskonalenia sprawności językowych podczas zagranicznych wyjazdów:
  • 4-tygodniowych praktyk zawodowych na kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej we Francji, Niemczech i na Majorce realizowanych w ramach projektu Erasmus+,
  • wymiany młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej w Mettmann,
  • współpracy zagranicznej ze szkołami w Jordanii, Izraelu i Mołdawii,
  • w ramach projektów strategicznych Erasmus+ z Norwegią
 5. Dobre miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół dla naszego Technikum Ekonomicznego.
 6. Niemal 60 lat doświadczenia w nauczaniu na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
 7. Własna doświadczona i wykwalifikowana kadra nauczycieli.
 8. Możliwość rozwijania własnych zainteresowań: teatralnych, dziennikarskich, muzycznych, sportowych, ekologicznych, w ramach wolontariatu, ...
 9. Dobry dojazd - szkoła znajduje się w centrum Lublina.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Szkół Vetterów.

W naszej witrynie zostały umieszczone obszerne informacje na temat: historii Szkół Vetterów, rekrutacji, profili nauczania, wymagań stawianych uczniom w czasie nauki i przy egzaminach, kadry pedagogicznej, uczniów i ich działań, dokumentów konstytuujących Szkołę (statut, regulaminy). Jest też wiele zdjęć i fotokopii dyplomów, pism, artykułów prasowych oraz relacji prezentujących obecne życie ZSE zebranych w FOTOGALERII oraz omawianych na bieżąco w kronice. Wszystkie prezentowane treści dostępne są poprzez hasła w menu oraz odnośniki w różnych miejscach witryny.
Mamy nadzieję, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione