Współpraca zagraniczna
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna.
Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych.
Takie działanie przynosi korzyść uczniom, rozwijając ich zainteresowania i poszerzając horyzonty oraz nauczycielom, którzy zdobywają nowe doświadczenia.
Szkolne kontakty zagraniczne sprawiają, że ZSE jest bardziej atrakcyjny dla młodzieży gimnazjalnej poszukującej właściwej dla siebie szkoły.

 

Wymiana polsko-niemiecka

SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY

W historię szkoły najbardziej wpisała się współpraca z Gimnazjum im. Konrada Heresbacha w Mettmann k. Dusseldorfu w Niemczech. Kontakty te sięgają 1987 roku. Program wymiany młodzieży prowadzony jest we współpracy z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Wizyty młodzieży niemieckiej i rewizyty polskich uczniów odbywają się co 2 lata. Program wymiany obejmuje wspólne wycieczki, spotkania z władzami miasta, udział w lekcjach i spotkaniach kulturalno-towarzyskich.Projekty unijne realizowane przez Szkołę

Efektem intensywnych działań w ostatnich latach jest nawiązanie współpracy zagranicznej z Francją. Współpraca ta odbywa się w ramach programu Leonardo da Vinci i jest realizowana z Instytutem Vatel w Nimes i Liceum Stanislas w Nancy. W ramach projektu „Standardy nowoczesnego hotelarstwa” w roku szkolnym 2006/07 grupa 10 słuchaczy Szkoły Policealnej nr 5 kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej pod opieką nauczycieli odbyła 4-tygodniowy staż we Francji, w hotelach o bardzo wysokim standardzie i należących do wyżej wymienionych szkół hotelarskich.

W ramach programu Leonardo da Vinci realizowany jest także projekt „Nowy wymiar kształcenia hotelarzy” dotyczący wymiany doświadczeń nauczycieli. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Francją (szkoły które uczestniczyły w projekcie uczniowskim) i Niemcami ( Käthe – Kollwitz Schule w Marburgu). W roku szkolnym 2007/2008 realizowaliśmy projekt „wymiany doświadczeń”, który polegał na wizycie naszych nauczycieli w szkołach hotelarskich we Francji i w Niemczech. Projekt polegał na wymianie doświadczeń dydaktycznych z nauczycielami uczącymi w szkołach o bardzo wysokim poziomie nauczania oraz obserwacji warunków i organizacji pracy w tych szkołach (poznanie funkcjonowania szkół w środowisku: współpraca z hotelami, z restauracjami, biurami podróży itd.) Nauczyciele wyjechali do Francji (Nîmes, Nancy, Montluçon) i Niemiec (Marburg). Zdobyte doświadczenia posłużą do opracowania strategii podnoszenia jakości pracy szkoły na kierunkach hotelarstwo i obsługa turystyczna.

W przygotowaniu kolejny projekt dla słuchaczy kierunków hotelarstwo i obsługa ruchu turystycznego.

O wszystkich wydarzeniach dotyczących realizacji programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Ekonomicznych informujemy na podstronie programu: ZOBACZ

  • COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół     więcej

W latach 2010-2012 nasza szkoła realizuje projekt Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Krajami partnerskimi są Bułgaria (Vratsa), Hiszpania (Badajoz), Grecja (Ateny), Turcja (Ankara) i Węgry (Godollo).

Celem programu jest: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W dniach od 11 do 15 stycznia 2010 roku odbyła się w naszej szkole wizyta przygotowawcza mająca na celu napisanie projektu w ramach programu Comenius - Uczenie przez całe życie. Tytuł projektu to "Od Historii Narodów do Historii Europy". Projekt zakłada udział sześciu szkół z sześciu krajów: Węgier, Turcji, Hiszpanii, Grecji, Bułgarii i Polski jako koordynatora projektu. Naszymi gośćmi byli: Tűrkan Őzturk z Ankary (Turcja), Bajczi Tünde z Gödöllő (Węgry) oraz Antonio Jesús Espinoza Pérez z Badajoz (Hiszpania). Z ramienia Zespołu Szkół opiekę nad gośćmi sprawowała Barbara Gauze-Gwóźdź.

  • COMENIUS - W mniejszości lecz równi „Fewer but Equal”   więcej

W roku szkolnym 2012/2013 nasza Szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projekt Comenius - W mniejszości lecz równi "Fewer but Egual".
Szkoły uczestniczące w projekcie: 


  1. Polska.Lublin.  Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów. Koordynator i pomysłodawca projektu.
  2. Niemcy.Siegen. DEA - NORDRHEIN-WESTFALEN.  Berufskolleg Allgemeingewerbe, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik des Kreises Siegen-Wittgenstein   
  3. Francja. Morre. Franche-Comté. Maison Familiale et Rurale.
  4. Włochy.Popoli. Abruzzo.  Istituto Statale Istruzione Superiore "Amedeo Di Savoia "
  5. Turcja. Istambuł. HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ
  6. Hiszpania. Badajoz.  IES Reino Aftasi

Celem projektu jest budowanie porozumienia i zrozumienia wielokulturowości poprzez uczenie się o mniejszościach religijnych, etnicznych i narodowych oraz o wpływie, jaki te mniejszości wywierają na rozwój krajów i ich kulturę.

Celem projektu jest  zwiększenie świadomości, że jesteśmy równi pomimo różnic, przełamanie stereotypów i uprzedzeń, przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi.
Realizacja projektu prowadzi do bardziej aktywnego uczestnictwa jako członka Wspólnoty Europejskiej, jak i wzbogaca świadomość narodową każdego z uczestników  projektu, ukazuje i promuje świadomość różnorodności kulturowej i językowej Europy.

WEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU

 

Program Erasmus+

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Program Erasmus+ jest nowym programem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie”(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i inne). Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.
Erasmus+ sekcja Kształcenie i szkolenie zawodowe akcja 1 Mobilność edukacyjna dotyczy kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe zagranicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Zespół Szkół Ekonomicznych A. i J. Vetterów w Lublinie realizował projekty:

„Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy”

 „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie”


 

Polsko-Ukraiński Projekt Oświatowy

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Od roku szkolnego 2011/2012 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów rozpoczął inicjatywę kształcenia młodzieży z Ukrainy. Dzięki staraniom władz Kowla, wicestarosty Andrieja Miguły i przychylności Prezydenta Miasta Lublin oraz zabiegom Pani Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Ewy Dumkiewicz-Sprawki projekt współpracy został wdrożony. Ogólnym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie przez uczniów z Ukrainy kwalifikacji zawodowych w dziedzinie turystyki i informatyki.Współpraca ze szkołą w Madabie (Jordania)

SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY

W dniach od 4 do 10 marca 2013 roku gościliśmy w naszej szkole dwuosobową delegację ze szkoły w Madabie w Jordanii. Celem wizyty były wstępnerozmowy dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy szkołami.

Uwieńczeniem tygodniowego pobytu gości było  podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Zespołem  Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie (Polska)  i The Latin Patriarchate School in Madaba (Jordania), w którym obie szkoły wyrażają wolę współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji  poprzez wymianę uczniów, wspólne spotkania edukacyjne oraz wymianę kulturalną. List Intencyjny uroczyście podpisali: Marzenna Modrzewska-Michalczyk ze strony Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz  Firas Rafat Shweihat  ze strony The Latin Patriarchate School in Madaba.

Współpraca ze szkołą w Mołdawii


Na początek 2012 roku datuje się rozpoczęcie współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie z Kisziniewskim Finansowo-Bankowym Collegium w Mołdawii. Nawiązanie stosunków partnerskich między Szkołami nastąpiło z inicjatywy Ambasadora Mołdawii w Warszawie Iurie’a Bodrug’a. Strony porozumienia podpisały 4 czerwca 2012 r. List intencyjny w celu nawiązania i rozwijania bezpośredniej współpracy w dziedzinach edukacji i kultury, w zakresie wymiany młodzieży, poznawania systemów oświatowych, tradycji i kultury Polski i Mołdawii.

Pierwsza wizyta studyjno-przygotowawcza miała miejsce w czerwcu 2012 roku, kiedy delegacja ZSE im. Vetterów w składzie: dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk i pięciu nauczycieli odbyli podróż do Kiszyniowa, na zaproszenie Dyrektora Gabriel’a Palade z Collegium Finansowo-Bankowego, aby podpisać list intencyjny i omówić zasady współpracy szkół.

W październiku 2012 roku delegacja ze szkoły w Kiszyniowie w składzie: dyrektor Gabriel Palade i siedmiu nauczycieli oraz trzech innych dyrektorów ze szkół z Mołdawii odwiedzili Lublin. Delegacja uczestniczyła w seminarium przygotowanym przez ZSE im. Vetterów a dotyczącym zasad funkcjonowania szkolnictwa w Polsce, przeprowadzanych zmian w podstawie programowej i systemie egzaminów. Uczestnicy delegacji z Mołdawii spotkali się w Ratuszu Lubelskim z Panią Katarzyną Mieczkowską-Czerniak – wiceprezydent Miasta Lublin. W trakcie pobytu nasi goście zwiedzili Stare Miasto, Zamek Lubelski, Majdanek, uczestniczyli w wycieczce do Zamościa i Kazimierza Dolnego nad Wisłą.

Obecnie planowana jest wymiana młodzieży polskiej, która wyjedzie do Mołdawii w miesiącu wrześniu 2014 roku. W skład delegacji wejdzie grupa około 15 uczniów, dyrektor szkoły i 4 nauczycieli.

Prowadzona współpraca Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów z Colegiul Financiar – Bancar Din Chişinău w Republice Moldovy przyczynia się do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i wychowania, nawiązywania przyjaźni między uczniami obu szkół oraz zacieśniania partnerstwa między naszymi krajami.


Wymiana polsko-izraelska

Projekt  wymiany polsko -  izraelskiej częściowo finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Uczestnikami  projektu są: Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie i szkoła DROR w Lev Hasharon, Izrael.
W wymianie biorą udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie.logo

SZCZEGÓŁY WYMIANY

 

 

Współpraca ze szkołą w Norwegii

SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY

Zespół Szkół Ekonomicznych A. i J. Vetterów nawiązał współpracę ze szkołą Porsgrunn Videregaende Skole w Norwegii za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Obie szkoły przygotowały dwuletni projekt unijny pt. „Umacniajmy się przez przedsiębiorczość i turystykę (Let’s strengthen each other through entrepreneurship and tourism)”, wdrażany w ramach Erasmus + Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół KA 219. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016–2018.

W ciągu dwóch lat zaplanowano wymianę 28 uczniów i 10 nauczycieli (4 nauczycieli wyjeżdżających z młodzieżą i 6 do roboczych spotkań projektowych). Celem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, promocja regionu lubelskiego oraz rozwój turystyki przyjazdowej.

 

Współpraca ze szkołą IES Son Rullan na Majorce

SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, we współpracy ze szkołą IES Son Rullan na Majorce, przystąpił do realizacji projektu Erasmus + « Connaissons – nous et notre potentiel touristique » - "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny" wdrażanego w ramach Erasmus + Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół KA 229.

Realizacja projektu przewidziana została na lata 2018 – 2020.

W ciągu dwóch lat zaplanowano wymianę 30 uczniów i 10 nauczycieli.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych uczestników, zwrócenie uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływ branży turystycznej na środowisko oraz konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego.


© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione