HISTORIA SZKÓŁ VETTERÓW


Historia Szkoły sięga roku 1866, gdy Zgromadzenie Kupców Miasta Lublina powołało do życia Szkołę Niedzielno Handlową przeznaczoną dla terminatorów kupieckich z miasta Lublina. Jednak inicjatywa powołania Szkoły powstała w 1860 roku, kiedy to w związku z wydarzeniami na ziemiach polskich powszechnie odczuwano potrzebę wiedzy jako oręża w walce o zachowanie tożsamości narodowej. W tych warunkach rodziła się w kręgu lubelskich rzemieślników i pracowników handlowych myśl o stworzeniu placówki oświatowej mającej za zadanie dokształcanie ogólne i doskonalenie zawodowe. Zgodnie z ówczesnymi wymaganiami chodziło głównie o podstawy wiedzy: naukę korespondencji i rachunków handlowych, towaroznawstwa oraz zasad moralności.

W 1860 roku w Zgromadzeniu Kupców Miasta Lublina powstała myśl założenia szkoły handlowej. Uruchomiona została po wielu staraniach 5 sierpnia 1866 roku jako 4-klasowa Szkoła Niedzielno - Handlowa. Od 1902 roku funkcjonowała także dzienna 7-klasowa Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. Lublina. Potrzeby związane z kształceniem coraz to nowych adeptów kupiectwa stworzyło potrzebę budowy nowego gmachu Szkoły. Od września 1904 roku trwają prace przygotowawcze związane z budową Szkoły. Powstaje Towarzystwo Pomocy dla Szkoły Handlowej, które zaczyna gromadzić środki na zakup terenu i budowę. Finansowe wsparcie Towarzystwa Pomocy dla Szkoły Handlowej, aktywność jego Prezesów: Mieczysława Wolskiego, a szczególnie Augusta i Juliusza Vetterów, przyczyniły się do wybudowania pięknego gmachu (zdjęcia gmachu) przy ulicy Bernardyńskiej. Rozpisany konkurs architektoniczny wygrał projekt opatrzony godłem "Czerwony pierścień", którego autorami byli warszawscy architekci - Teofil Wiśniewski i Józef Holewiński. Nauka w nowym gmachu wybudowanym w stylu neogotyckim rozpoczęła się 5 września 1906 roku. Od tej pory charakterystyczny budynek z czerwonej cegły jest stałym elementem panoramy Lublina. Szkoła Handlowa była też pierwszą szkołą w Królestwie Polskim, w której wprowadzono język polski jako wykładowy.

Jednymi z największych darczyńców Szkoły byli bracia August i Juliusz Vetterowie, którzy przez wiele lat sprawowali funkcję prezesów Rady Opiekuńczej, a po śmierci przekazali duże kwoty na funkcjonowanie Szkoły.

W 1927 roku Zgromadzenie Kupców Miasta Lublina uchwaliło, by Szkole nadać imię jej zasłużonych współtwórców i opiekunów. W 1928 roku Minister Oświaty nadał Szkole nazwę Gimnazjum Męskie im. A. i J. Vetterów, a Imię braci Augusta i Juliusza Vetterów (więcej informacji o Patronach Szkoły - lubelscy przemysłowcy i kupcy, społecznicy i filantropi zasłużeni dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu na przełomie XIX i XX wieku) utrzymane zostało po II wojnie światowej dla wszystkich instytucji jakie działały w gmachu Zgromadzenia Kupców.

W obecnej nazwie (Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów) Szkoła funkcjonuje od 1974 roku, kontynuując bogatą tradycję instytucji szkolnych działających w gmachu Szkoły rozsławiając imię Augusta i Juliusza - współtwórców i opiekunów – którzy rozwojowi tej Szkoły poświęcili wiele lat swojego życia, a hojną ofiarą jej byt utrwalili.


Szkoła Vetterów działa bez przerw od 1866 roku. Kształci w specjalnościach handlowo - ekonomicznych. Reaguje na zmieniające się potrzeby rynku pracy Lublina i regionu modyfikując kierunki kształcenia i wprowadzając nowe. Obecnie w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą: Technikum Ekonomiczne oraz XVI Liceum Ogólnokształcące.


Bogate dzieje Szkół Vetterów i tworzące się wokół nich tradycje sprawiają, że ich losy mają szerszy aspekt poznawczy dla rodzimej historii oświaty i wychowania. Niewiele jest w Polsce placówek oświatowych o tak odległym rodowodzie, zwłaszcza jeśli w spektrum zainteresowania znajduje się szkolnictwo zawodowe. Szkołom Vetterów przypadła więc wyjątkowa rola w krzewieniu wiedzy ogólnej i fachowej, w upowszechnianiu osiągnięć nauki i kultury, w kształtowaniu postaw etycznych, obywatelskich i patriotycznych wielu pokoleń lubelskiej młodzieży, pożytkującej w dorosłym życiu zdobyte w szkole umiejętności i wartości. To właśnie wierność tradycji i przywiązanie do wartości, powoduje że Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie doczekał się powstania 5 monografii dotyczących swoich dziejów (wszystkie przedstawione pozycje znajdują się w bibliotece szkolnej):

 • Zygmunt Bownik. Z dziejów Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Lublin 1958,
 • Karol Poznański. Szkoły im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Lublin 1985,
 • Tadeusz Kącki. Przełomowych lat kronika Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie 1974-1992. Lublin 1992,
 • Tadeusz Kącki. Nauczyciele Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie 1866-1996. Przeszli do historii Szkół Vetterów. Lublin 1996,
 • Tadeusz Kącki. Szkoły im. A. i J. Vetterów w Lublinie i ich uczniowie 1866-2000. Lublin 2000.

W roku 2006, w którym Szkoły Vetterów obchodziły 140-lecie, ukazała się kolejna – po rocznicowych monografiach Tadeusza Kąckiego – publikacja upamiętniająca dzieje tej zasłużonej placówki:

Na przestrzeni minionych lat istnienia Szkół Vetterów pojawiały się w prasie lokalnej liczne artykuły dotyczące zarówno historii placówki, jak też jej dokonań bieżących. Publikacje na temat szkół i patronów zamieszczały nieistniejące już dziś czasopisma, tj. Gazeta Lubelska, Ziemia Lubelska, Słowo Lubelskie czy Głos Lubelski, a także wychodzące współcześnie Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza, Dziennik Wschodni, Nasze Miasto Lublin.
Wspomnieć należy szczególnie cenne materiały zamieszczone w prasie lokalnej w początkach ubiegłego wieku, mające dziś wymierną wartość źródłową:

 • August Vetter wybitny obywatel – społecznik, przemysłowiec naszego miasta, prezes Rady Opiekuńczej Szkoły Handlowej. Słowo Lubelskie. 1907 nr 212 s. 3, nr 213 s. 4,
 • Uczczenie pamięci Augusta Karola Vettera – obywatela m. Lublina, przemysłowca, prezesa Rady Opiekuńczej Polskiej Szkoły Handlowej. Ziemia Lubelska 1908 nr 350 s. 2-3,
 • Franciszek Głowacki. Pod wrażeniem chwili. O zasługach dla Lublina rodziny Vetterów. Ziemia lubelska 1911 nr 106 s. 1-2,
 • Z powodu zgonu Juliusza Vettera. Ziemia Lubelska 1917 nr 122 s. 3a,
 • Przemówienie dyrektora Ludwika Kowalczewskiego podczas pogrzebu ś.p. Juliusza Vettera. Ziemia Lubelska 1917 nr 122 s. 2.

Szkoły Vetterów ze swoją historią, tradycjami i aktualną sferą działań dydaktyczno-wychowawczych, wciąż pozostają w kręgu zainteresowań badaczy historii oświaty oraz zajmujących się szkolnictwem publicystów. W ostatnim czasie najlepszym tego przykładem są publikacje dr Adriana Uljasza, dokumentujące dokonania patronów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lublinie:

 • Adrian Uljasz. Vetterowie – ewangeliccy dobroczyńcy Lublina. Słowo i Myśl 2007 nr 1,
 • Adrian Uljasz. „A dobrze czyniąc, nie słabniemy”. Gazeta Wyborcza Lublin 2007 nr 301.

Historia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie: pobierz lub otwórz /PDF/


Poniżej przedstawiamy materiał pochodzący z książki Tadeusza Kąckiego "Nauczyciele Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie 1866-1996 przeszli do historii Szkół Vetterów".

Więcej o naszej historii ...

1866 - 1907 SZKOŁA NIEDZIELNO-HANDLOWA ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA
1906 - 1933 NIŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WIECZOROWA 4-LETNIA ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA
1923 - 1935 ŚREDNIA 3-LETNIA SZKOŁA HANDLOWA MĘSKA ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA
1902 - 1939 VII I VIII KLASOWA SZKOŁA HANDLOWA , GIMNAZJUM MĘSKIE im. A. i J. VETTERÓW ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA
1937 - 1939 GIMNAZJUM KUPIECKIE I LICEUM HANDLOWE im. A. i J. VETTERÓW w LUBLINIE
1940 - 1944 2-LETNIA PRYWATNA SZKOŁA HANDLOWA im. A. i J. VETTERÓW ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA,
PRYWATNA SZKOŁA HANDLOWA SPECJALNA im. A. i J. VETTERÓW ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA,
PEDAGOGIUM HANDLOWE im. A. i J. VETTERÓW ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA
1944 - 1950 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I LICEUM PRZYRODNICZE im. A. i J. VETTERÓW w LUBLINIE ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA
1944 - 1949 GIMNAZJUM KUPIECKIE (HANDLOWE) LICEUM HANDLOWE im. A. i J. VETTERÓW W LUBLINIE
GIMNAZJUM I LICEUM HANDLOWE DLA DOROSŁYCH im. A. i J. VETTERÓW W LUBLINIE ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA
1949 - 1952 PAŃSTWOWY KSZTAŁCENIA ADMINISTRACYJNO-HANDLOWEGO im. A. i J. VETTERÓW W LUBLINIE
1952 - 1958 TECHNIKUM STATYSTYCZNE GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
1952 - 1974 TECHNIKUM FINANSOWE MINISTERSTWA FINANSÓW W LUBLINIE
TECHNIKUM EKONOMICZNE
LICEUM EKONOMICZNE NR 1
TECHNIKUM EKONOMICZNE DLA PRACUJĄCYCH
PAŃSTWOWA SZKOŁA EKONOMICZNA W LUBLINIE
1952 - 1974 TECHNIKUM HANDLOWE MINISTERSTWA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
TECHNIKUM DLA PRACUJĄCYCH
ZASADNICZA SZKOŁA HANDLOWA
LICEUM EKONOMICZNE NR 2
1974 - 2002 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 11
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. A. i J. VETTERÓW

XVI Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Policealne Studium Zawodowe
2002 - ... ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. A. i J. VETTERÓW
XVI Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Profilowane, Technikum Ekonomiczna, Szkoła Policealna Nr 5


1866 - 1907
SZKOŁA NIEDZIELNO-HANDLOWA ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA

Tradycje działalności Szkół Vetterów w Lublinie sięgają początków szkolenia handlowego w Polsce. Opierając się na wzorach kupiectwa warszawskiego Zgromadzenie Kupców m. Lublina w 1860r. wystąpiło do władz administracyjnych miasta, z propozycją utworzenia szkoły niedzielno - handlowej. W statucie opracowanym przez Zgromadzenie Kupców m. Lublina czytamy: "Głównym zamiarem szkoły niedzielnej dla klasy ludności miejskiej jest, ażeby młodzież, której przeznaczeniem uczyć się rzemiosł i kunsztów w takowej szkole znajdowała sposobność nabywania potrzebnych zręczności i stosownych do swego powołania wiadomości umysłowych, aby przez to mogła w czasie przyłożyć się własnym zastanowieniem do wydoskonalania obranego rzemiosła". W roku 1865 Zgromadzenie Kupców w Lublinie ponownie wystąpiło o uruchomienie szkoły. Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 24 lipca 1866 roku. Uczniów w dniu otwarcia było tylko osiemnastu, później liczba ta wahała się w granicach 30-40, a pod koniec XIX wieku dochodziła do 50. Nadzorcą szkoły do połowy 1881 r. był Tomasz Mędrkiewicz a od drugiej połowy 1881r. do 1890 roku Alfons Konstantynowicz. Potem w latach 1885 do 1892 r. zarządzał nią Marceli Jarnuszkiewicz, w latach 1892-1893 Konstanty Kapitonow, a po jego wyjeździe z Lublina przez okres 1893 do 1900 roku Antoni Lebiedyński. Ostatnim nadzorcą szkoły był od 1900 r. do 1907 Józef Charłampowicz. 4 września 1907r. kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego zamknął szkołę z powodu strajku młodzieży. Szkoła Niedzielno - Handlowa istniała 41 lat.


1906 - 1933
NIŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WIECZOROWA 4-LETNIA ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA

Niższa Szkoła Handlowa Wieczorowa Zgromadzenia Kupców m. Lublina powstała w wyniku zorganizowanego bojkotu przez młodzież szkoły Handlowo - Niedzielnej. Młodzież ta żądała od władz stworzenia w Lublinie wyżej zorganizowanej szkoły handlowej. 1 września 1906r. powołano na dyrektora Henryka Jaworskiego. Otwarcie szkoły nastąpiło dnia 1 października 1906r. i było anonsowane w miejscowej gazecie pt. "Ziemia Lubelska" z dnia 29 września 1906r. nr 233. W czterech oddziałach rozpoczęło naukę 172 uczniów; rzemieślnicy, kupcy a nawet urzędnicy. W roku 1907/08 było ich 147, w roku 1908/09 - 153. W 1926 roku szkoła została przemianowana na Dokształcającą Szkołę Handlową Wieczorową Zgromadzenia Kupców m. Lublina, subsydiowaną przez państwo i miasto. Ostatatecznie po 26 latach działalności Niższa Szkoła Handlowa Wieczorowa przestała istnieć. W ciągu tego okresu szkoła wydała 374 świadectw ukończenia


1923 - 1935
ŚREDNIA 3-LETNIA SZKOŁA HANDLOWA MĘSKA ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA

Od początku 1923 roku trwały zabiegi Rady Opiekuńczej o utworzenie w Lublinie średniej 3-klasowej zawodowej Szkoły Handlowej, opartej na podbudowie 7-klasowej szkoły powszechnej. W dniu 16 grudnia 1923r. nastąpiło otwarcie szkoły. Do szkoły zapisało się 46 słuchaczy. Średnia 3-letnia Szkoła Handlowa Męska w Lublinie z powodzeniem realizowała zadania dydaktyczno - wychowawcze, dobrze przygotowując do zawodu kupieckiego. Szkoła istniała do 1935 roku.


1902 - 1939
VII I VIII KLASOWA SZKOŁA HANDLOWA , GIMNAZJUM MĘSKIE im. A. i J. VETTERÓW ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA

Szkoły Niedzielno - Handlowej, Niższej Szkoły Handlowej Wieczorowej 4 letniej, Średniej 3 letniej Szkoły Handlowej Męskiej Zgromadzenia Kupców m. Lublina, to szkoły kupieckie przygotowujące młodzież do pracy na niższych stanowiskach w przemyśle i handlu. Mogli do nich wstępować chłopcy w wieku od 12 do 15 lat, którzy ukończyli co najmniej 2-klasową szkołę początkową. Były to szkoły 1-, 2- i 3-klasowe. Program nauczania klas kupieckich wzbogacony był o geografię handlową i kaligrafię. Do szkoły 7-klasowej a półletniej 8-klasowej mogli wstępować kandydaci od 10 roku życia, posiadający wiadomości wymagane przy wstępowaniu do szkół realnych. W szkołach 7-klasowych program był szeroki i obejmował przedmioty ogólnokształcące jak i handlowe. Łącznie było tych przedmiotów 22. Różnica między tymi szkołami polegała na tym, że VII-klasowa była przeznaczona dla innego kręgu społecznego, stąd wymagała od swoich kandydatów wyższego przygotowania naukowego i większej zamożności rodziców.W środowisku handlowo - przemysłowym Lublina od dawna dojrzewała myśl przekształcenia Niższej Szkoły Handlowej w wysoko zorganizowaną pełną średnią szkołę handlową, dającą młodzieży możliwości dalszego kształcenia na stanowiskach wyższych. Krzewiąc ideę szkolnictwa zawodowego skupiło ono grupę przemysłowców, handlowców i różnych sfer inteligencji, właścicieli ziemskich, których ofiarność na cele społeczne umożliwiała powstanie VII-klasowej Szkoły Handlowej w Lublinie - bracia August i Juliusz Vetterowie, którzy potrafili zainteresować losami szkoły ówczesnych działaczy społecznych i gospodarczych. Ich staraniem został przeprowadzony szybki rozwój 7-klasowej Szkoły Handlowej zakończony w 1902 roku, która później przy aprobacie władz szkolnych przez społeczeństwo została nazwana ich imieniem. Otwarcie jej nastąpiło w dniu 7 listopada 1902 roku, w lokalu wynajętym przy ul. Królewskiej 20. Pierwszym dyrektorem szkoły został A. K. Dymitriu. Wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego podjęto myśl budowy własnego gmachu z funduszów Towarzystwa Pomocy dla Szkoły Handlowej w Lublinie. Prezesem Rady Opiekuńczej został August Vetter.

Ważnym momentem dla losów szkoły była niespodziewana śmierć Prezesa Rady Opiekuńczej Augusta Vettera 22 grudnia 1907r. Pogrzeb odbył się 26 grudnia, a kondukt pogrzebowy na pewien czas zatrzymał się przed gmachem szkoły, która w dużej mierze była jego dziełem. W miesiącu styczniu 1908 roku Walne Zgromadzenie Kupców włączyło do Rady Organizacyjnej młodszego brata zmarłego prezesa Juliusza Vettera, jemu postanowiła powierzyć godność prezesa. Praca szkoły pod zmienionym kierownictwem zaczęła toczyć się normalnie. 22 grudnia 1908r. w czasie uroczystej sesji poświęconej upamiętnieniu pierwszej rocznicy śmierci Augusta Vettera, Juliusz Vetter przekazał na jej rzecz 80 tys. rubli zahipotekowanych na dobrach Milejów jako kapitał wieczysty im. A. Vettera, od którego procenty będą przeznaczone na potrzeby szkoły. Ten dar zapewnił możliwość funkcjonowania szkoły na "wieczne czasy". W tym czasie nastąpiła zmiana organizacji szkoły - to znaczy zamiast dotychczasowej 7-letniej nauki, wprowadzono okres nauczania 8-letni, zmieniając w 1916 roku nazwę szkoły na 8-klasową Szkołę Handlową Zgromadzenia Kupców im. Vetterów. Szkoła obejmowała 3 odziały: handlowy i ogólnokształcący o typie matematyczno - przyrodniczym. W dniu 2 marca 1917 roku umiera prezes Rady Opiekuńczej - Juliusz Vetter, zapisał on szkole w testamencie 40.000 rubli. 1 grudnia 1923 roku została otwarta 3-klasowa Średnia Szkoła Handlowa. W miesiąc po tych uroczystościach Ministerstwo WR i OP dekretem z dnia 11 lutego 1928 roku na prośbę Rady Opiekuńczej ustaliło nową nazwę szkoły - "Gimnazjum Męskie im. Vetterów Zgromadzenia Kupców m. Lublina". W roku szkolnym 1933/34 warunki lokalowe pozwoliły na otwarcie w Gimnazjum Męskim nowej szkoły. Była nią szkoła podstawowa, która zajęła miejsce dotychczasowych niższych klas gimnazjum. Uruchomiono również I klasę Gimnazjum Ogólnokształcącego nowego typu. W 1937 roku nastąpiła reorganizacja Szkół im. A. i J. Vetterów. Dalsze 8-letnie Gimnazjum o charakterze przeważnie Ogólnokształcącym zamieniono na 4-letnie gimnazjum, dając tzw. małą maturę a zamiast Liceum Ogólnokształcącego, odpowiadającego dawnym klasom VII i VIII zorganizowano dwuletnie Liceum Handlowe, mające podbudowę zarówno w Gimnazjum Kupieckim czteroletnim, jak i w Gimnazjum Ogólnokształcącym.


1937 - 1939
GIMNAZJUM KUPIECKIE I LICEUM HANDLOWE im. A. i J. VETTERÓW w LUBLINIE

Zgromadzenie Kupców m. Lublina było zdania , że zawodowo - handlowe kształcenie przyczyni się do rozwoju Szkół Vetterów, stąd zorganizowanie dwu szkół o odmiennych statutach i założeniach. Opracowano dwa statuty dla prywatnego Męskiego Gimnazjum Kupieckiego im. A. i J. Vetterów w Lublinie Zgromadzenie Kupców m. Lublina zatwierdzony przez Kuratorium dnia 19 października 1937 roku oraz statut Prywatnego Męskiego Liceum Handlowego im. A. i J. Vetterów w Lublinie - Zgromadzenia Kupców m. Lublina zatwierdzony przez Kuratorium 27 sierpniu 1937 roku. W lipcu 1949r. przyłączono do nich Państwowe Gimnazjum i Liceum Spółdzielcze. W wyniku tej fuzji powstał nowy wielo wydziałowy zakład pod nazwą "Państwowy Zakład Kształcenia Administracyjno - Handlowego im. A. i J. Vetterów".


1940 - 1944
2-LETNIA PRYWATNA
SZKOŁA HANDLOWA im. A. i J. VETTERÓW ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA,
PRYWATNA SZKOŁA HANDLOWA SPECJALNA im. A. i J. VETTERÓW ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA,
PEDAGOGIUM HANDLOWE im. A. i J. VETTERÓW ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum Męskiego 14 listopada 1939 roku podjęto decyzję o przerwaniu nauki. Podobną uchwałę podjęło Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe. Dla Gimnazjum Męskiego ta przerwa w pracy trwała 4 lata. 10 września 1940 roku uzyskano pozwolenie na otwarcie 2-letniej Prywatnej Szkoły Handlowej im. A. i J. Vetterów Zgromadzenia Kupców m. Lublina (dla absolwentów szkół podstawowych) oraz roczną Prywatną Szkołę Handlową Specjalną. Do obydwu szkół przyjęto 800 dziewcząt i chłopców. Dwuletnią Szkołę handlową ukończyło 166 uczniów, a Szkołę Handlową Specjalną 179. Od września 1941 roku niemieckie władze administracji szkolnej wyraziły zgodę na uruchomienie trzeciej placówki : Rocznego Pedagogium Handlowego im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Z uwagi na niski napływ uczniów do tej szkoły, po dwóch latach wstrzymano rekrutację.


1944 - 1950
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I LICEUM PRZYRODNICZE im. A. i J. VETTERÓW w LUBLINIE ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA

Dnia 11 września 1944 roku Kurator Okręgu Szkolnego Lubelskiego wyraził zgodę na reaktywowanie Gimnazjum i Liceum Handlowego oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Po rekrutacji młodzieży do Gimnazjum Ogólnokształcącego zorganizowano dwie klasy I-sze, dwie II-gie i dwie III-cie, łącznie 185 uczniów. W połowie maja 1946 roku rodzice uczniów kończących IV klasę Gimnazjum Ogólnokształcącego podnieśli kwestię utworzenia w ramach Szkół Vetterów Liceum Przyrodniczego. Od 1 września 1946 roku powstało Liceum Przyrodnicze i równocześnie Liceum i Gimnazjum Handlowe dla Dorosłych. W ten sposób 1 października w gmachu Vetterów było 6 jednostek organizacyjnych obejmujących 28 oddziałów i 1123 uczniów. Tylko w samym Gimnazjum Ogólnokształcącym uczyło się 269. W roku szkolnym 1948/49 Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące otrzymało nazwę: "Prywatna Męska Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego im. A. i J. Vetterów w Lublinie". Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego z dniem 1 września 1949 roku upaństwowiła Szkoły Handlowe Zgromadzenia Kupców m. Lublina. Utworzono Państwowy Zakład Kształcenia Administracyjno - Handlowego im. A. i J.Vetterów. Liceum Ogólnokształcące pozostało nadal w gestii Zgromadzenia jako Prywatna Męska Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego im. A. i J. Vetterów. Po rocznej pracy Prywatnej Męskiej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. A. i J. Vetterów w Lublinie dnia 13 sierpnia 1950 roku naczelnik Wydziału Oświaty Prezydium WRN w Lublinie powiadomił Zgromadzenie Kupców o zamiarze jej likwidacji z powodu reorganizacji sieci szkół ogolnokształcących na terenie Lublina. Dnia 24 czerwca otrzymano polecenie, by z dniem 31 sierpnia 1950 roku zamknąć Liceum Ogólnokształcące, a akta szkolne i pieczęcie przekazać Wydziałowi Oświaty Prezydium WRN w Lublinie. Po 22 latach zakończyła się kariera Gimnazjum Męskiego im. A. i J. Vetterów w Lublinie.


1944 - 1949
GIMNAZJUM KUPIECKIE (HANDLOWE) LICEUM HANDLOWE im. A. i J. VETTERÓW W LUBLINIE
GIMNAZJUM I LICEUM HANDLOWE DLA DOROSŁYCH im. A. i J. VETTERÓW W LUBLINIE ZGROMADZENIA KUPCÓW m. LUBLINA

Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe od 1 września 1944 roku były szkołami koedukacyjnymi. Wprowadzono obowiązek noszenia odpowiedniego ubioru: dziewczęta - białe bluzki i granatowe spódnice, granatowe berety, godła szkoły i tarcze; chłopcy - granatowe czapki, godła szkoły, tarcze i krawaty w gimnazjum - granatowe, w liceum bordowe. W roku szkolnym 1946/47 uległa zmianie nazwa Gimnazjum Kupieckiego na Gimnazjum Handlowe. Szkoła bowiem miała kształcić od tej pory nie kupców, lecz pracowników państwowych i spółdzielczych placówek handlowych.


1949 - 1952
PAŃSTWOWY KSZTAŁCENIA ADMINISTRACYJNO-HANDLOWEGO im. A. i J. VETTERÓW W LUBLINIE

W dniu 1 września 1949 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej Państwowego Zakładu Administracyjno - Handlowego, w skład którego, obok szkół handlowych Zgromadzenia Kupców m. Lublina zostały dołączone Państwowe Liceum Administracyjno - Handlowe I stopnia, Państwowe Gimnazjum Handlowe oraz Państwowe Liceum Spółdzielcze, które mieściły się w gmachu przy ulicy 22 lipca 10 (dawnej ul. Spokojna). 30 sierpnia 1951 roku DOSZ polecił by w miejsce PZKAH utworzyć Technikum Handlowe, Technikum Finansowe i Technikum Statystyczne. Technikum Handlowe i Statystyczne pracowały przed południem, a Technikum Finansowe po południu. Uczniowie klas dla pracujących uczyli się wieczorem. Z dniem 1 stycznia 1952 roku technika rozpoczęły samodzielną egzystencję. 1 stycznia 1952 roku zakończyło się istnienie Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Żadne z tych Techników nie otrzymało imienia Vetterów. Dopiero po 23 latach w roku 1975 doszło do powstania w gmachu przy ulicy Bernardyńskiej 14 Zespołu Szkół Ekonomicznych.


1952 - 1958
TECHNIKUM STATYSTYCZNE GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Technikum Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego powstało w oparciu o zarządzenie prezesa CUSZ-u z dnia 31 sierpnia 1951 roku. W miejsce PZKAH utworzono Technikum Handlowe, Finansowe, Statystyczne, które miało podlegać bezpośrednio Dyrekcjom Szkolenia Zawodowego, Ministerstwu Handlu Wewnętrznego (Technikum Handlowe), Ministerstwu Finansów (Technikum Finansowe), Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Technikum Statystyczne). Technikum Statystyczne w roku szkolnym 1952/53 obejmowało 7 klas z liczbę 296 uczniów (237 dziewcząt i 59 chłopców) i spośród trzech Vetterowskich Techników była szkołę najmniejszą. 1 września 1958 Technikum Statystyczne zostaje połączone z Technikum Finansowym i stanowi jedną jednostkę organizacyjną w postaci Technikum Ekonomicznego.

powrót


1952 - 1974
TECHNIKUM FINANSOWE MINISTERSTWA FINANSÓW W LUBLINIE
TECHNIKUM EKONOMICZNE
LICEUM EKONOMICZNE NR 1
TECHNIKUM EKONOMICZNE DLA PRACUJĄCYCH
PAŃSTWOWA SZKOŁA EKONOMICZNA W LUBLINIE

Dnia 1 września 1959 roku administrowanie całym gmachem szkoły powierzono dyrektorowi Tadeuszowi Kąckiemu. Liczba uczniów 698. Klasy dla absolwentów LO przekształcono w Państwową Szkołę Ekonomiczną. Nowy rok szkolny 1960/61 przyniósł wzrost liczby uczniów do 864. W następnym roku szkolnym zwiększyła się liczba uczniów do 885. Od tego roku Technikum Ekonomiczne podjęło wiele spraw organizacyjnych, by zapoczątkować badania i obserwacje pedagogiczne zmierzające do polepszenia procesu nauczania i wychowania. W roku szkolnym 1962/63 organizacja wewnętrzna nie uległa zmianie, Technikum Ekonomiczne liczyło 22 oddziały i 889 uczniów. Na koniec roku w klasach młodzieżowych promowano 96,7 % uczniów, w klasach dla pracujących 90 %, a w PSE - 100%. W roku szkolnym 1964/65 szkoła mocno się rozrosła, w 25 oddziałach naukę pobierało 1032 uczniów. Od nowego roku szkolnego 1965/66 w szkole uczyło się 1113 uczniów . Od 1 września 1967 roku szkoła otrzymała nową nazwę: Liceum Ekonomiczne. Z dniem 1 września 1970 roku zmienił się status Państwowej Szkoły Ekonomicznej, która została przekształcona na Pomaturalne Studium Ekonomiczne. Szkoła liczyła 1117 uczniów. W roku szkolnym 1971/72 w 25 oddziałach kształciło się 1002 uczniów. Po 22 latach samodzielnej egzystencji TF, potem TE i LE Nr 1 z dniem 1 września 1974 roku rozpoczął działalność Zespół Szkół Zawodowych Nr 11. Z dniem 1 listopada 1975 roku przyjął tradycyjną nazwę Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie.


1952 - 1974
TECHNIKUM HANDLOWE MINISTERSTWA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
TECHNIKUM DLA PRACUJĄCYCH
ZASADNICZA SZKOŁA HANDLOWA
LICEUM EKONOMICZNE NR 2

Od 1 lutego 1956 roku na podbudowie IX klasy utworzono 2-letnie TH dla byłych pracowników Urzędu Bezpieczeństwa i byłych oficerów Wojska Polskiego, do którego przyjęto ponad 60 słuchaczy. W roku szkolnym 1957/58 TH obejmowało 11 oddziałów, TH dla pracujących obejmowało 18 oddziałów i 222 uczniów, ZSH liczyła 4 klasy i 122 uczniów. W roku szkolnym 1961/62 TH młodzieżowe obejmowało 10 oddziałów, TH dla pracujących 5 oddziałów, a ZSH -7. Liczba uczniów wzrosła i wyniosła 900 uczniów i uczennic. W roku szkolnym 1962/63 zwiększyła się liczba klas pierwszych i po raz pierwszy liczba klas wzrosła do 24, a uczniów do 1015. W roku szkolnym 1967/68 zahamowano nabór uczniów do TH. Absolwentów zreformowanej 8-klasowej szkoły podstawowej zaczęto przyjmowaćdo nowego typu szkoły Średniej - Liceum Handlowego. W ZSH skrócono czas trwania nauki z trzech do dwóch i pół lat. Zmiany te spowodowały, że liczba klas zmniejszyła się do 21, a liczba uczniów do 784 (w TH i LH - 486, w TH dla pracujących - 187 i w ZSH - 111). Dnia 10 listopada 1970 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły. TH stanowiło już formę szczątkową - pozostały w nim klasy IV i V. Przeważali uczniowie klas licealnych, szkołę więc przemianowano na Liceum Ekonomiczne nr 2, w skład którego wchodziły tak jak poprzednio cztery jednostki organizacyjne: LE - 10 klas, 392 uczniów, TH - 5 klas, 170 uczniów, TH dla pracujących - 5 klas, 136 uczniów, ZSH - 4 klasy, 134 uczniów. Ponadto dla II klasy LO utworzono klasę I - specjalną. Ogółem w szkole było 832 uczniów w 23 klasach. Rozpoczęło się wygasanie ZSH. We wrześniu 1972 roku w miejsce ZSH utworzono Liceum Zawodowe Nr 4. 1 września 1974 roku nastąpiło połączenie LE Nr 1 i LE Nr 2 w jedną jednostkę organizacyjną - Zespół Szkół Zawodowych Nr 11, tak więc po 22 latach istnienia Technikum Handlowego (TE Nr 2) miał się rozpocząć nowy etap pracy Szkół Vetterów pod imieniem swoich patronów - Augusta i Juliusza Vetterów.

powrót


1974 - ...
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 11
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. A. i J. VETTERÓW

Po 22 latach samodzielnej egzystencji TF, TS i TH, a następnie LE Nr 1 i LE Nr 2 z dniem 1 września 1974 roku rozpoczął działalność Zespół Szkół Zawodowych Nr 11 w Lublinie w gmachu Vetterów, przy ulicy J. Dąbrowskiego 14 (Bernardyńskiej). ZSZ Nr 11 z dniem 1 listopada 1975 roku przyjął tradycyjną nazwę Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Struktura organizacyjna nauczania przedstawiała się następująco: LE - 17 oddziałów, 266 uczniów, LE po II klasach LO - 7 oddziałów, 267 uczniów, LZ Nr 4 - 6 oddziałów, 223 uczniów, Zasadnicza Szkoła Dokształcająca - 4 oddziały, 143 uczniów, PSZ - 9 oddziałów, 400 uczniów, Liceum I Technikum dla Pracujących - 5 oddziałów, 211 uczniów. Razem 6 jednostek szkolnych - 48 oddziałów i 1911 uczniów. ZSE im. A. i J. Vetterów w roku szkolnym 1977/78 liczył 5 jednostek. Przestała istnieć w ramach Zespołu ZSD, w szkole uczyło się 2288 uczniów. W strukturze szkoły bardzo ważne miejsce zajmowało PSE z liczbę 18 oddziałów i 768 słuchaczami. W roku szkolnym 1980/81 ZSE im. A. i J. Vetterów liczył 4 jednostki szkolne, łącznie -60 oddziałów, 2461 uczniów, w tym 304 maturzystów. Nowy rok szkolny 1980/81 w dalszym ciągu rozrastało się PSZ liczące już 25 oddziałów i 1172 słuchaczy. W roku szkolnym 1981/82 nie było już klas Liceum Ekonomicznego dla pracujących. ZSE w dalszym ciągu liczył 4 jednostki szkolne, 55 oddziałów (mniej o 5) i 1918 uczniów. W roku szkolnym 1986/87 ZSE obchodził 120 rocznicę swego istnienia. W roku szkolnym 1987/88 ZSE liczył 8 jednostek szkolnych, 1717 uczniów , w tym 1564 dziewcząt i 153 chłopców. W roku szkolnym 1989/90, w XXX-lecie swego istnienia PSZ liczyło 17 oddziałów i 563 słuchaczy, a tego 474 słuchaczek i 89 słuchaczy. Struktura organizacyjna roku szkolnego 1990/91 uległa zasadniczym zmianom. Rozpoczęło swoją działalność Liceum Ogólnokształcące, jako jedna z jednostek szkolnych ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie oraz Liceum Ekonomiczne po Zasadniczej Szkole Zawodowej. Łącznie w szkole było 56 oddziałów i 1700 uczniów. W roku szkolnym 1991/92 szkoła liczyła 10 jednostek szkolnych, 54 oddziały, 1683 uczniów, w tym 1407 dziewcząt i 276 chłopców. W roku szkolnym 1993/94 szkoła liczyła 6 jednostek szkolnych, a mianowicie: LE po 8 klasie Szkoły Podstawowej-16 oddziałów i 559 uczniów, LZ - 6 oddziałów i 185 uczniów, LE na podbudowie II klasy LO - 2 oddziały wygasające i 57 uczniów, Liceum Księgarskie - 1 oddział wygaszający i 30 uczniów, LO - 11 oddziałów i 369 uczniów i PSZ - 14 oddziałów i 468 słuchaczy. Razem 50 oddziałów i 1668 uczniów, w tym 1222 dziewcząt. Od nowego roku szkolnego 1994/95 nie było już rekrutacji do LE po ZSZ, Liceum Administracyjno - Państwowego oraz ZSZ. Szkoła składała się z 5 jednostek szkolnych, 48 oddziałów i 1562 uczniów, z tego 1133 dziewcząt. Z roku na rok dzięki przede wszystkim LO przybyło chłopców. We wszystkich szkołach ZSE im. A. i J. Vetterów było ich 437. Tak przedstawia się 130-letnia historia najstarszej szkoły w Lublinie.


Materiał pochodzi z książki Tadeusza Kąckiego "Nauczyciele Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie 1866-1996 przeszli do historii Szkół Vetterów".


© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione