Deklaracja dostępności cyfrowej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
Data publikacji strony internetowej pod adresem zsek.lublin.eu: 01-09-2001.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 30-08-2018.
Strona Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01-10-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie ostatnio poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 23-02-2023.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pan Bartłomiej Wojtaszek, bartlomiej.wojtaszek@zsek.lublin.eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 40 50.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  • Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Bernardyńskiej, na wysoki parter budynku prowadzą dwa biegi schodów – łącznie 14 stopni, brak pochylni dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście od ul. Bernardyńskiej – możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim na niski parter. Wejście od strony patio – możliwy wjazd wózkiem na niski parter. W budynku brak windy. Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
  • Korzystanie z miejsc postojowych przez osoby niepełnosprawne na zasadach ogólnych – przy ul. Bernardyńskiej (brak oznakowanych miejsc tylko dla niepełnosprawnych – możliwość korzystania ze standardowych miejsc parkingowych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • korytarz: dostępny,
  • schody: dostępne,
  • winda: brak.
 3. Opis dostosowań:
  • pochylnia: brak,
  • platforma: brak,
  • inne dostosowania: schodołaz – 2 sztuki, możliwość zamontowania własnego wózka inwalidzkiego, dodatkowo dostępne na wyposażeniu szkoły są dwa wózki inwalidzkie
  • informacje głosowe: brak,
  • pętla indukcyjna: brak.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Parkowanie utrudnione. Przy Zespole Szkół Ekonomicznych nie ma wyznaczonego miejsca dla osoby z niepełnosprawnościami (brak oznaczeń pionowych oraz poziomych). Przy ul. Bernardyńskiej znajduje się miejski parking z parkometrem.

Tłumacz języka migowego:

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:
Pan Bartłomiej Wojtaszek, bartlomiej.wojtaszek@zsek.lublin.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 40 50.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione